Su/Atıksu Ölçümü

 • Su ve Atıksu Analizleri
 • pH Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Renk
 • Asidite / Alkanite Tayini
 • Fekal / Toplam Koliform
 • Toplam Katı Madde
 • Çözünmüş Katı Madde
 • Çökebilen Katı Madde
 • Askıda Katı Madde
 • Yağ Gres Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Ağır Metal Analizleri (Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, …)
 • Nitrat / Nitrat Azotu Tayini
 • Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
 • Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
 • Toplam Azot
 • Florür / Klorür
 • Krom +6
 • Klor / Klordioksit / Serbest Klor / Ozon
 • Siyanür / Sülfür / İyodür
 • Fenol / Sülfat
 • KOİ / BOİ5
 • Yüzey Aktif Madde ( Anyonik / Katyonik )
 • Silika / Bor / Baryum / Selenyum
 • Toplam Fosfor / Orto Fosfat